Stay With Me Lyrics - Chanyeol & Punch

Berikut merupakan Stay With Me Lyrics - Chanyeol & Punch.


Stay With Me Lyrics - Chanyeol & Punch


na ye du nu nul ga mu myon
to o ru nun gu nun dong ja

jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba res so

kum i ra myon
i jek ke o nas sum myon je bal
jong mal ni ga
na ye un myong-in gol ka
no on Falling You

un myong cho rom
no rul Falling
ton na rul bu run ne Calling
he yo nal su op so jebal Hold Me

ne hi nyo nik ku ni non ji
ki da rin ni ga man nun ji
gas su mim mon jo
we ne ryo han nun ji

(Stay With Me)
nem ma um sok gip pun go se
ni ga sa nun ji
(Stay With Me)
ne ya ne sum gyo wat ton jin shil

na ye du nu nul ga mu myon
to o ru nun gu nun dong ja

jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba re so

kum i ra myon
i jek ke o nas sum myon je bal
jong mal ni ga
na ye un myong-in gol ka
no on Falling You
(no on Falling You)

gas su mun twi go wis so
yo jo ni nol bo go wis so
jak ku man su mim mak kyo so

a ji gun mol li yes so
no rul jik kyo bo go ship po
ne gat to we i ro nun jih

chom no rul bol sul te
but to da ru ge
hun myongi shi ga nun
to do di ge
gat chi ne gas su mun nol hyang-ek go
ne shim jang-un da shi to twi yok go

ko jo bo ri don
hi mi yan bul bit
no ro wi ne da shi to
o ru nun nun bit
mat chi ho re jon but to nol
sa rang-an gok gat ta
mu ong ge ik
kul li duk kul lyo ong gok gat ta

na ye du nu nul ga mu myon
to o ru nun gu nun dong ja

jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba re so

kum i ra myon
i jek ke o nas sum myon je bal
jong mal ni ga
na ye un myong-in gol ka
no on Falling You

Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel