Lirik Lagu Tumoodo No - Natsha Amanda

Berikut merupakan Lirik Lagu Tumoodo No - Natsha Amanda.


Lirik Lagu Tumoodo No - Natsha Amanda


Tumoodo no iziau doino
baino nokopisuvai zito dii
kada kohodong ada kaus dogo
okon no matuu ko nasip dito

odoi dogo odoi diau
poingkuo dii zito mihiiu
odoi dogo odoi diau
sopiluuluo ginavo dito

sundung ingkaa kinoikoto dito
id ginavo ku bo iziau tomoimo
au zou i bo kaanu humiiu diau
sogiigisom gisom kapatazon

##
odoi dogo odoi diau
poingkuo dii zito mihiiu
odoi dogo odoi diau
sopiluuluo ginavo dito

odoi dogo odoi diau
poingkuo dii zito mihiiu
odoi dogo odoi diau
sopiluuluo ginavo dito

gompizo no poopion kozo dogo
sontob di nakataak ku diau
songian koondom ko dogo doiti
onuo no om bii'on nu ino gambal ku


Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel